ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΕΙΣΕΡΧΕΣΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΥΘΥΝΗ!!!
ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΜΕΣΑ!!!!
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ!!!

Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να
ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ΄τον
κόσμο, εμείς τραγουδάμε για να
σμίξουμε τον κόσμο
(Γιάννης Ρίτσος)

ΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΚΑΙ
ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
(Φώτης)

Τα συναισθήματα του ανθρώπου - Παραμύθι

Loading...

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

¼ëá üóá âéþíïõìå óÞìåñá, ôï êñÝìáóìá óôï ôóéãêÝëé ôçò
ÅëëÜäáò, ìå ôïí åëëçíéêü ëáü íá âñßóêåôáé êÜôù áðü
ôçí áðåéëÞ ðôþ÷åõóçò, íá ãõñßóïõìå óôç äñá÷ìÞ êáé üôé êéíäõíåýóáìå
íá ÷Üóïõìå ü,ôé ï êáèÝíáò êáôÜöåñå íá öôéÜîåé,
Þôáí üëá ðñïãñáììáôéóìÝíá. ÌÝ÷ñé êáé óôçí ôåëåõôáßá ëåðôïìÝñåéá!
ÂÞìá âÞìá... Êáé óßãïõñïé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõò!
Ôá ìÝôñá èá ðåñÜóïõí üëá. Êáé ï ¸ëëçíáò äåí èá áíôéäñÜóåé!
Åßíáé åêìõóôçñåýóåéò óôåíüôáôùí ößëùí, ÃÜëëùí,
ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ
Íôïìéíßê Óôñïò Êáí. Êáé ïé ïðïßïé ôéò Ý÷ïõí ìåôáöÝñåé óå
óõæçôÞóåéò ðïõ åß÷áí ìå ößëïõò ôïõò åäþ óôçí ÅëëÜäá.
Ï øõ÷ïëïãéêüò ðüëåìïò Þôáí ôï êáßñéï óôïé÷åßï ãéá ôçí
åðéôõ÷ßá ôïõ ó÷åäßïõ. Êáé ôï åöáñìüæåé êáôÜ ãñÜììá ï Ýëëçíáò
ðñùèõðïõñãüò, ëÝíå, ï ïðïßïò ôÞñçóå üëåò ôéò... óõìâïõëÝò
ðïõ ôïõ åß÷áí äïèåß áð’ Ýîù... Êáé... åëëçíïðïéÞèçêáí
ìå ôï åðéêïéíùíéáêü åðéôåëåßï ðïõ óõíåäñßáæå óå îåíïäï÷åßï
ôùí âïñåßùí ðñïáóôßùí. Ôï ðñüôæåêô Ýöåñå ôï üíïìá
«Öüâïò». Óôü÷ïò íá êáôáññåýóåé ï ¸ëëçíáò, íá

Δεν υπάρχουν σχόλια: